ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od zmluvy

Vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Toto právo máte aj v prípade, že objednávku uskutočnenú cez internet si vyzdvihnete osobne v našej predajni.

Kam tovar vrátiť

Tovar, spolu s vyplneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy a dokladom o kúpe, môžete vrátiť osobne v predajni alebo zaslať tovar na adresu:

Adriana Kupcová Pečať zdravia

Važecká 5

04012 Košice

Vrátený tovar dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Pri vrátení doručte tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.). Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na zákazníkom uvedený bankový účet. Pre dodržanie 14 dňovej lehoty je rozhodujúce, kedy je k nám doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie písomná informácia, že chcete odstúpiť od zmluvy, prípadne samotné doručenie odstúpenia aj s tovarom.

Dôležité

K vrátenému tovaru prosíme vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás (faktúra alebo potvrdzujúci email z objednávky). Zároveň je potrebné priložiť odstúpenie od zmluvy.

Formulár pre odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť tu 

Aký tovar nie je možné vrátiť?

Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale